PRÁVNE SLUŽBY

PRÁVNE SLUŽBY


Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o. Žilina poskytuje právne služby v najmä nasledovných oblastiach práva:

 • OBCHODNÉ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
 • OBČIANSKE PRÁVO, POZEMKOVÉ PRÁVO A PRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM
 • ZASTUPOVANIE V DEDIČSKÝCH KONANIACH A SÚVISIACE PRÁVNE PORADENSTVO
 • RODINNÉ PRÁVO
 • PRACOVNÉ PRÁVO
 • TRESTNÉ PRÁVO
 • SPRÁVNE PRÁVO
 • ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ - ÚSTAVNÉ PRÁVO
 • SŤAŽNOSŤ NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA V ŠTRASBURGU
 • PRÁVNE PORADENSTVO PRI SPRÁVE BYTOVÝCH A POLYFUNKČNÝCH DOMOV, VRÁTANE ZAKLADANIA SPOLOČENSTIEV VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
 • PRÁVNA PODPORA PRI DEVELOPERSKÝCH PROJEKTOCH


Poskytovanie právnej pomoci našou advokátskou kanceláriou v Žiline vo vyššie uvedených oblastiach práva predstavuje najmä nasledovné služby:

 • právne poradenstvo a konzultácie,
 • právne zastupovanie v sporových konaniach - súdne, arbitrážne, rozhodcovské, v konaniach pred štátnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, notármi a exekútormi a inými právnickými alebo fyzickými osobami,
 • obhajoba v trestnom konaní alebo zastupovanie poškodených v tomto konaní
 • spracovanie návrhov na začatie konania (žalôb), opravných prostriedkov proti rozhodnutiam (sťažnosti, odvolania, dovolania, mimoriadne dovolania, obnovy konania, ústavné sťažnosti a iné),
 • vypracovanie jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov, vypracovanie a posudzovanie návrhov zmlúv,
 • zakladanie s.r.o., akciových spoločností a iných právnických osôb, zmena, zrušenie a likvclassácia obchodných spoločností, výmaz spoločností z obchodného registra,
 • zabezpečenie záväzkov - záložné právo, uznanie záväzku a ďalšie,
 • právny servis pri vymáhaní pohľadávok.


V našej advokátskej kancelárii poskytujeme svojim klientom kompletné právne poradenstvo, právnu pomoc a konzultácie, pričom pre jeho zlepšenie spolupracujeme aj s externými odborníkmi a konzultantmi.

NÁŠ TÍM

NÁŠ TÍM


JUDr. Andrea Havelková, advokátkaJUDr. Andrea Havelková ukončila právnické vzdelanie po päťročnom dennom magisterskom štúdiu v Bratislave na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2000. Počas univerzitného štúdia pracovala v rokoch 1997 – 2000 v advokátskej kancelárii JUDr. Pavla Malicha v Bratislave, kde sa venovala najmä právu obchodnému a konkurznému. Následne absolvovala koncipientskú prax v advokátskej kancelária JUDr. Pavla Kurica v Žiline (2000 – 2004), kde získala bohaté skúsenosti z oblasti občianskeho, pozemkového, rodinného a trestného práva a zároveň si prehĺbila svoju prax v oblasti práva obchodného (najmä právo obchodných spoločností, vymáhanie pohľadávok, vypracovanie zmlúv a pod.). V roku 2004 absolvovala advokátske skúšky s vyznamenaním a po zápise do zoznamu advokátov vykonáva advokáciu samostatne a od roku 2008 ako konateľka spoločnosti Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o. Od júna 2013 je zároveň ako náhradníčka členkou Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory.

Mgr. Ivan Glovniak, advokátMgr. Ivan Glovniak ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2011. Od januára r. 2012 vykonáva koncipientskú prax v spoločnosti Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o.. V súčasnosti sa pripravuje na obhajobu rigoróznej práce a absolvovanie rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.CENNÍK

CENNÍK


Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Nižšie uvádzame orientačne tabuľku odmeny advokáta podľa vyhlášky.

Ak hľadáte cenník - výšku odmeny advokáta, ktorú by ste mali zaplatiť za vyriešenie Vášho právneho problému, tak takúto konkrétnu sumu na internete len ťažko nájdete a to najmä z dôvodu, že výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom ale aj od Vášho konkrétneho právneho problému a počtu úkonov právnej služby v tejto veci. Pokiaľ chcete vedieť, koľko by stálo vo Vašom prípade poskytnutie právnej pomoci v našej advokátskej kancelárii v Žiline, vyplňte nasledujúci formulár, ktorý vidíte vpravo. Do formulára napíšte svoj konkrétny právny problém. Služba je anonymná a táto informácia Vás k ničomu neviaže. Odpoveď Vám zašleme na Váš uvedený e-mail.

V našej advokátskej kancelárii v Žiline odmenu advokáta vždy dohodneme a cenu za právne služby sa dozviete vopred. Poskytujeme aj BEZPLATNÉ právne poradenstvo v odôvodnených prípadoch. Využite našu on-line právnu poradňu alebo nás navštívte v našej advokátskej kancelárii v Žiline.

V zmysle § 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. advokát sa môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytnutú právnu pomoc. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene.

Je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:


Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.


Hodinová odmena
Hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.


Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.


Tarifná odmena
Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.


Odmena advokáta podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokáta sa bežne určuje podľa hodnoty sporu. Orientačne uvádzame odmenu advokáta pri sporoch, v ktorých sa dá určiť hodnota sporu (napríklad pri vymáhaní pohľadávok ale i iné).

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:
 • do 165,97 € .......... 16,60 €,
 • nad 165,97 € do 663,88 € .......... 16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €,
 • nad 663,88 € do 6.638,78 € .......... 41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €,
 • nad 6.638,78 € do 33.193,92 € .......... 220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1.659,70 € prevyšujúcich sumu 6.638,78 €,
 • nad 33.193,92 € .......... 486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3.319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura.


Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad spísanie žaloby, zastupovanie na súde a iné. Telefonicky alebo e-mailom je možné kontaktovať advokáta, ktorý Vám bez zbytočného odkladu oznámi, koľko by ste zaplatili, ak by Vám poskytol právnu pomoc advokát - právnik z našej advokátskej kancelárie v Žiline.

KONTAKT

KONTAKT


Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o.
so sídlom D. Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 197889/L
tel./fax.: 041/564 36 11
sekretariát: sekretariat@akah.sk

JUDr. Andrea Havelková, advokátka
mobil: +421 903 370 797
e-mail: havelkova@akah.sk, akah@akah.sk

JUDr. Lili Kazerooni, advokátska koncipientka
mobil: +421 944 32 44 08

JUDr. Ivan Glovniak, advokátsky koncipient
mobil: +421 948 32 44 07
e-mail: glovniak@akah.sk